Duurzaam

Wij leggen de lat hoog als het aankomt op duurzame accommodaties

Vanaf 2050 zijn alle bestaande gebouwen in Nederland energieneutraal (doelstelling vanuit het klimaatakkoord).

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Vaessen onderschrijft de doelstellingen van dit akkoord om in 2030 bijna de helft minder CO2 uitstoot te realiseren dan in 1990.

Om deze doelstelling te halen is meer inzet op gebouw gebonden maatregelen en duurzame energieopwekking noodzakelijk.

Terugdringen van de milieubelasting van accommodaties is nu al een belangrijk doel voor onze ontwerpteams. Bij de ontwikkeling van accommodaties richten wij ons op maximaal hergebruik van toegepaste bouwmaterialen en zo laag mogelijk energieverbruik op basis van niet-fossiele brandstoffen.

Renovatie en verduurzaming

In Nederland zijn nog veel sporthallen en zwembaden uit de jaren ’70 en ’80, gedateerde scholen en oude brandweerkazernes. Vaessen is al jaren specialist op het gebied van renovatie en verduurzaming van deze specifieke accommodaties. Hier sluit het circulair en duurzaam denken perfect bij aan.

Indien uw accommodatie constructief op orde is en gunstig gesitueerd in de gemeente, dan kan renovatie in combinatie met verduurzaming een goede oplossing zijn om weer decennia vooruit te kunnen in een modern en energetisch goed gebouw. Recente projecten als de vernieuwbouw basisschool De Havenrakkers in Broek-In-Waterland en vernieuwbouw sportcentrum Drievliet in Ridderkerk zijn hiervan perfecte voorbeelden. Is renovatie ook voor u een optie? Neem gerust contact met ons op voor een eerste kennismaking inzake uw project!

Visie op circulariteit

Belangrijke doelstellingen voor Vaessen zijn:

Duurzaam materiaalgebruik. Afhankelijk van het type gebouw (een sporthal stelt andere eisen dan een zwembad) worden andere materialen toegepast die toegespitst zijn op de functie die zij vervullen. Hierbij wordt heel bewust rekening gehouden met de levensduur van de materialen zelf en de gebruiksduur van het gebouw. Ook exploitatie van het gebouw wordt hierin meegewogen, denk aan schoonmaak en onderhoud. Onze voorkeur gaat uit naar ‘eerlijke’ materialen die lokaal geproduceerd of geoogst zijn en hergebruikt of met zo weinig mogelijk energieverlies gerecycled kunnen worden.

Flexibel bouwen. Steeds bewuster worden keuzes gemaakt om flexibel te bouwen (in het dagelijks gebruik maar ook in de zin van demontage) en wordt de voorkeur gegeven aan producten met een hoge kwaliteit die langer meegaan of eenvoudig(er) hersteld kunnen worden. Tenslotte wordt getracht om met minder materialen meer te bereiken en om met minder bouwvolume meer ruimte voor haar gebruikers te creëren met behoud van kwaliteit van de ruimte in relatie tot haar functie.

Werken in BIM.BIM is voor Vaessen een belangrijk hulpmiddel om op een transparante wijze met elkaar om te gaan en informatie te delen. Alle partners in onze projecten maken hiervan gebruik. Na realisatie is een model beschikbaar waarin nauwkeurig is vermeld en gemodelleerd welke producten op welke wijze zijn verwerkt. Dit is de basis voor een materialenpaspoort als bijvoorbeeld Madaster en geeft voor nu en in de toekomst inzicht in mogelijkheden van circulariteit.

Integraliteit van het ontwerp. In onze visie is een en goede afstemming tussen en de installatietechnische onderdelen in een gebouw noodzakelijk om bewuste keuzes te maken tussen materiaalgebruik en energieverbruik.

Financieren van maatschappelijke voorzieningen

Soms is het niet mogelijk om via de reguliere weg financiering te ontvangen voor bijvoorbeeld de aanleg van een nieuw kunstgrasveld, de realisatie van een nieuwe sporthal of de bouw van een school. Maatschappelijk Financieren® biedt een financieringsmodel om uw project toch haalbaar te maken. Zij geven inzicht en ondersteuning en zorgen voor de uiteindelijke financiering tegen zeer gunstige voorwaarden.

Vaessen biedt de mogelijkheid om met een financieringsplan te komen waarmee projecten haalbaar gemaakt kunnen worden. Hiervoor wordt samengewerkt met Maatschappelijk Financieren®. Zij verzorgen aantrekkelijke integrale (her-)financieringen voor kleine en grote sportvoorzieningen in Nederland. Voor nadere informatie klik hier om contact met ons opnemen.

Recente projecten welke door Vaessen zijn gerealiseerd met steun van Maatschappelijk Financieren zijn de sporthal in Alblasserdam en de klimhal in Leeuwarden.

Co2-prestatieladder

De Co2-prestatieladder biedt ons inzicht in de Co2-uitstoot. We gebruiken de ladder om onze uitstoot te verlagen door doelstellingen te formuleren en maatregelen te treffen. Dat doen we vanuit 4 invalshoeken:

A: Inzicht: We hebben onze energiestromen (scope 1 en 2) bepaald en vastgelegd in carbon manager.

B: Reductie: Op basis van het inzicht hebben we reductiedoelstellingen opgesteld zodat we de uitstoot kunnen reduceren. De reductiedoelstellingen staan in het energieverslag benoemd.

C: Transparantie: We communiceren zowel intern als extern over onze doelstellingen. Hiervoor gebruiken we onze website en LinkedIn.

D: Participatie: We nemen actief deel aan de Dutch Green Building Council.

Download hier het energieverslag van 2022

Download hier het energieverslag van 2023