Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Mensen staan centraal in onze organisatie

In lijn met onze visie op duurzaam ondernemen staat ook in ons personeelsbeleid ‘duurzaam denken’ centraal. Het gaat hier niet alleen om het managen van de ingezette menselijke capaciteit. Centraal staat de maatschappelijke opgave om werknemers op diverse en positieve manieren uit te dagen om zo de onderneming (alle werknemers tezamen) te verrijken met een grotere creativiteit, passie, continuïteit en betrokkenheid.

Hierbij hanteren wij de “vijf van Vaessen”:

  • Blijf kritisch
  • Toon initiatief
  • Houd lijnen kort
  • Durft te leren
  • Koester je collega’s

 

Duurzaam inkopen

Vaessen hanteert voor de aankoop en levering van diensten/producten voor haar interne organisatie hetzelfde duurzame inkoopbeleid als haar overheidsopdrachtgevers (inkoopcriteria duurzaam inkopen) en verlangt dit ook van haar toeleveranciers.

Onze projecten voldoen aan de gestelde inkoopcriteria Duurzaam Inkopen (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mia-vamil/sectoren/circulaire-economie/duurzaam-bouwen) die door de Rijksoverheid zijn opgelegd. Borging van dit beleid is bedrijfsbreed geregeld en wordt regelmatig door diverse (interne) medewerkers en derden getoetst en uitgedragen.

 

SROI (Social Return On Investement), kans voor iedereen

Vaessen neemt haar SROI verantwoordelijkheid serieus en maakt dat concreet door:

  • Creëren van werkgelegenheid voor lokale, langdurig werkelozen op bouwplaatsen om hun achterstand op de arbeidsmarkt te verkleinen;
  • Professioneel begeleiden en opleiden van deze doelgroep, af te sluiten met certificaatuitreiking bij einde project;
  • Overbrengen van vakmanschap aan jonge talenten door Vaessen leermeesters;
  • Nauwe banden onderhouden met opleidingsinstellingen over plaatsing van leerlingen;
  • Vaessen is een erkend leerbedrijf en beschikt over leermeesters;

Voorafgaand aan projecten vindt intensief overleg plaats met plaatselijke instanties en de opdrachtgever over de invulling van SROI.

 

Bewust omgaan met afval

Wij beperken afval op de bouwplaats door het aanleveren van zoveel mogelijk geprefabriceerde materialen. Verpakkingsmateriaal wordt gescheiden. Transportbewegingen van en naar de bouwplaats worden zoveel mogelijk voorkomen door het vooraf goed plannen van aanleveringen naar de bouwplaats. Groot materieel wordt zo vroeg mogelijk naar de bouwplaats getransporteerd en gelost, zodat verdere verkeersbewegingen overdag worden beperkt, zeker als wij bouwen in de omgeving van scholen en accommodaties.